1/8
Tomasz Okoniewski - "titanium from the land of smoke"